Kinder to Grade 7: Complete Raya School Martial Law Lesson Plan

 

We will upload the digital version of Raya’s Martial Law Lesson Plan soon. For now, you can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side.

Learn more about Raya School by checking out their website.

Illustrations used from Raya School’s Isang Harding Papel Musical Collaterals.

 

 

Ang mga Katangiang Filipino

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side.Paglalahat

 • Mahalaga ang pagkakaisa sa pagkamit ng isang tunguhin o mithiin.
 • Tayong lahat ay may tungkuling maging mabu sa a ng kapuwa.
 • Buhay na puno ng kapaitan ang kahihinatnan ng pagkainggit at kasakiman.
Layunin
 • Nagagamit nang wasto ang mga bagong salita sa isang pangungusap.
 • Nakikinig sa kuwento.
 • Nakasasagot ng mga gawain na may kaugnayan sa kuwento.
 • Nakasasagot ng tanong tungkol sa kuwentong napakinggan.
 • Nakapagbabahagi ng saloobin tungkol kay Ampalaya at iba pang mga gulay.
 • Nahihinuha kung alin sa mga katangian ng mga gulay ang dapat at hindi dapat tularan

 

Ang Mga Karapatan ng Batang Filipino

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side.Paglalahat
 • Ang bawat Filipino, bata o matanda, ay may mga karapatan.
 • Mahalagang pangalagaan at ipaglaban ang inyong karapatan.
 • Sa pagtutulungan ng lahat, mas magiging madali ang paglaban para sa karapatan.
Layunin
 • Matukoy ang mga karapatan par kular na ang karapatan ng batang Filipino.
 • Matukoy ang mga karapatang natatamasa o nararanasan nila.
 • Maipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga karapatang ito.

 

Mga Karapatan ng Batang Filipino

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side.Paglalahat
 • Ang bawat Filipino, bata o matanda, ay may mga karapatan.
 • Mahalagang pangalagaan ang inyong karapatan.
Layunin
 • Matukoy ang mga karapatan par kular na ang karapatan ng batang Filipino.
 • Matukoy ang mga karapatang natatamasa o nararanasan nila.
 • Maipaliwanag kung bakit mahalaga ang mga karapatang ito.

 

 

Rehiyon 3, Gitnang Luzon: Ang Epekto ng Bataan Nuclear Power Plant sa Kapaligiran at Pambansang Utang ng Filipinas

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side.Mga Batayang Tanong
 • Bakit i nayo ang Bataan Nuclear Power Plant?
 • Ano-ano ang mga maaaring epekto ng BNPP sa kapaligiran at kalusugan?
 • Paano nilubog ng Bataan Nuclear Power Plant ang Filipinas sa utang?
Pag-unawa
 1. Ang enerhiyang nuklear ay malakas at mabisang pagkukuhanan ng enerhiya; kaya ng isang plantang nuklear magbigay ng sapat na koryente para sa halos 900,000 tahanan.
 2. Binababaan rin ng enerhiyang nuklear ang bilang ng greenhouse gas na sumisira sa a ng kapaligiran dahil kaya ng isang plantang nuklear na gawin ang maraming ibang panggagalingan ng koryente.
 3. Subalit, laging may panganib sa kapaligiran at kalusugan ang isang plantang nuklear gawa ng radyasyon na maaaring mabigay ng kanser sa tao. Mangyayari ito kung mapinsala ang planta ng lindol at iba pang aksidente.
 4. Dahil sa labis na pagsingil, pagkukulang sa pagsisiyasat ng lugar, at hindi maayos na pagpapatayo ng Bataan Nuclear Power Plant (BNPP), nagkaroon ng malaking utang ang bansa na binabayaran pa rin hanggang ngayon.
 5. Patunay ang BNPP ng epekto ng talamak na katiwalian sa kapaligiran, kalusugan, at maging sa ekonomiya ng isang bansa.
Patunay ng Pag-unawa
 1. Nakagagamit ng mapa upang tukuyin ang kinalalagyan ng BNPP sa mapa (Rehiyon, Lalawigan, Bayan o Lungsod).
 2. Nakapagsisiyasat gamit ng kaalamang ibibigay ng guro upang makabuo ng hinuha tungkol sa epekto ng BNPP sa kapaligiran, kalusugan, at ekonomiya.
 3. Nakapagsisiyasat gamit ng kaalamang ibibigay ng guro upang makabuo ng hinuha tungkol sa Pamahalaang Marcos mula 1974–1986.

 

Si Macli-ing Dulag at ang mga Katutubo Noong Batas Militar

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side. Batayang Tanong
 • Bakit kailangang pangalagaan ang a ng kapaligiran?
 • Paano na n maipapakita ang a ng pagpapahalaga sa a ng mga kapa d na katutubo?
 • Sino si Macli-ing Dulag? Paano niya nilabanan ang Batas Militar sa kaniyang lalawigan?
Pag-unawa
 1. Ang a ng mga kagubatan at ilog ay mahalaga sa pagpapana li ng kaayusan at ka wasayan sa a ng mundo.
 2. Malaking pinsala sa kapaligiran at buhay ng halaman, hayop, at tao ang pagpapatayo ng mga prinsa (dam). Maaari itong magdulot ng pagbaha at pagkasira ng mga gubat. Kung itatayo naman ito sa lupa ng mga katutubo, maaari rin silang mawalan ng tahanan at kabuhayan.
 3. Para sa mga katutubo, ang mga gubat ay hindi lamang tahanan at kabuhayan; himlayan rin ito ng mga ninuno at sisidlan ng kanilang pagkakakilanlan, pani kan, at pananampalataya.
 4. Nanganib na malubog ang ilang hektarya ng lupang ninuno, gubat, at pamayanan dahil sa proyektong Chico River Dam ng rehimeng Marcos. Tinutulan ito ng mga katutubong Kalinga sa pamumuno ni Macli-ing Dulag.
 5. Pinatay ng mga militar si Macli-ing Dulag sa kaniyang tahanan upang tapusin ang mga protesta, ngunit lalo lang tumindi ang laban ng mga Kalinga hanggang sa nahikayat ang World Bank at ang rehimeng Marcos na i gil ang pagpapatayo ng Chico River Dam.
Patunay ng Pag-unawa
 1. Natutukoy ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng prinsa sa isang lugar, pa na rin ang pinsalang maaaring maidulot nito sa kapaligiran.
 2. Natutukoy ang ibang pagkukuhanan ng enerhiya na hindi mapaminsala sa kapaligiran.

 

Di pa Tapos ang Laban: Batas Militar

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side. Batayang Tanong
 • Bakit hindi pa rin tayo makausad mula sa Batas Militar, higit 30 taon pagkatapos ng EDSA People Power Revolution?
 • Paano mapipigilan ang muling pag-iral ng karahasan, kasinungalingan, at kasakiman sa Filipinas?
Pag-unawa
 1. Hindi pa rin tayo nakakausad mula sa malagim na panahon ng Batas Militar dahil hanggang ngayon, pinagbabayaran ng karaniwang mamamayang Filipino ang mga utang na dulot ng kasakiman ng Administrasyong Marcos.
 2. Bukod sa yamang nilustay ng pamahalaan noong panahon ng Batas Militar, napakaraming bik ma ng karahasan ang hindi pa rin nabibigyan ng hus sya; at nagpapatuloy ang karahasang ito sa kasalukuyan.
 3. Mahalagang balikan nang paulit-ulit ang mga pangyayari noong panahon ng Administrasyong Marcos upang mamulat tayo sa katotohanang nililihim ng sinasabing kapayapaan at ka wasayan ng Batas Militar.
 4. Lalong mahalaga na ipagpatuloy ang pagmama yag ng bawat mamamayan sa banta ng muling pagpapatupad ng Batas Militar, at maging handa sa pagtatanggol ng a ng mga karapatan sa mapayapa at makatuwirang paraan.
 5. Bilang isinilang sa Panahong Dihital, marami tayong kagamitan na makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kaalaman at paglunsad ng mga mapayapang kilusan sa social media at sa tunay na buhay.
Patunay ng Pag-unawa
 1. Natutukoy ang mga kaso ng katiwalian at karahasan sa panahon ng Batas Militar at ng Administrasyong Marcos at naiuugnay ito sa mga suliraning nararanasan ng mga Filipino sa kasalukuyan.
 2. Nakaiisip ng malikhaing paraan upang magsimula ng mapayapang kilusan upang labanan ang Batas Militar sa iba’t ibang anyo nito sa kasalukuyang panahon.
 3. Nakapagsasaliksik ng wastong kaalaman tungkol sa Administrasyong Marcos at Batas Militar gamit ng iba’t ibang uri ng primarya at sekundaryang ba s at itanghal ito sa malikhaing paraan.

 

Rebolusyong Filipino ng 1896 at Edsa People Power I Revolu on

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side. Batayang Tanong

Paano ba naapektuhan ng mga kilusan at rebolusyon sa kasaysayan ng Filipinas ang aking kalayaan?

Konsepto, Pangngalan, at Talasalitaan
 • kalayaan – ang kalagayan ng pagiging walang hadlang o balakid; pagkawala ng estado sa pagiging alipin; katutubong kapangyarihan ng bawat nilikha upang itakda o gawin ang nais
 • koloniyalismo – patakaran ng ibang bansa sa pagpapalawig o pagpapanatili ng kapangyarihan o awtoridad sa isa pang bansa o teritoryo
 • kilusan – samahang maaaring may layunin ng pag-aalsa o paghihimagsik sa awtoridad
 • rebolusyon – ganap o sapilitang pagpapabagsak sa namamayaning pamahalaan o sistemang pampolitika; radikal at malaganap na pagbabago sa lipunan at estrukturang panlipunan, lalo na yaong biglaan at may kasamang karahasan; ganap at kapansin-pansing pagbabago
 • demokrasya – sistema ng pamahalaan na mamamayan ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawang pinili sa malayang halalan
 • diktadurya – pamamahala ng isang diktador; diktatoryal – mapagdikta o mapag-utos

 

Iba’t ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Kilusan sa Timog-Silangang Asya

This is a digital preview of the Lesson Plan. You can download the full document version by clicking the “Download Modules” button on the left side. Batayang Tanong
 • Paano ba naapektuhan ng mga pangyayari sa daigdig, lalo na sa Asya, ang galaw ng kasaysayan ng Filipinas noong ika-20 na siglo?
Konsepto at Talasalitaan
 • Ideolohiya – kalipunan ng mga paniniwala hinggil sa mga pangangailangang dapat tugunan at samga adhikain ng isang tao o grupo ng mga tao, o ng sambayanan
 • Polisiya – patakaran o pamamalakad
 • Kolonyalismo – pananakop ng teritoryo. Halimbawa: Ang Filipinas ay kolonya ng Espanya mula 1565 hanggang 1898.
 • Demokrasya – sistema ng pamahalaang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng mamamayan; pamahalaan na ang namumuno ay humahango ng kapangyarihan mula sa mga tao o sa mga mamamayang pinamumunuan
 • Sosyalismo – sistema ng pamahalaan na ang tagagawa ng produkto ang siyang humahawak o nagtataglay ng kapangyarihang politikal at siyang humahawak sa mga pamamaraan ng paglilikom at pagpapamudmod ng pangangailangan ng mamamayan
 • Komunismo – sistema ng pamamahala sa ekonomiya, lipunan, at politika na ang lahat ng kagamitan at pamamaraan ng produksyon ay pag-aari ng estado at binubuo ng lipunang walang kinikilalang antas (social class), sa ilalim ng isang sentralisadong pamunuan
 • ●  Diktadurya – sistema ng pamamahala ng diktador
 • ●  Domino Theory – ito ang paniniwala ng mga pinuno ng Estados Unidos, lalo na ni Pangulong Dwight D. Eisenhower (1890–1961), na kapag tuluyang mapasakamay ng mga komunista ang Vietnam, kakalat ang komunismo sa buong Timog-Silangang Asya na la magkakadikit na domino. Naging popular ang teoryang ito noong 1954.