Grade 7 Araling Panlipunan: Iba’t ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Kilusan sa Timog-Silangang Asya

 

Introduction

Iba’t ibang Ideolohiya sa mga Malawakang Kilusan sa Timog-Silangang Asya: Paano ba naapektuhan ng mga pangyayari sa daigdig, lalo na sa Asya, ang galaw ng kasaysayan ng Filipinas noong ika-20 na siglo?

 

Ang Lesson Plan na ito ay mula sa Raya School.

 

Konsepto at Talasalitaan
 • Ideolohiya – kalipunan ng mga paniniwala hinggil sa mga pangangailangang dapat tugunan at sa mga adhikain ng isang tao o grupo ng mga tao, o ng sambayanan
 • Polisiya – patakaran o pamamalakad
 • Kolonyalismo – pananakop ng teritoryo. Halimbawa: Ang Filipinas ay kolonya ng Espanya mula 1565 hanggang 1898.
 • Demokrasya – sistema ng pamahalaang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng mamamayan; pamahalaan na ang namumuno ay humahango ng kapangyarihan mula sa mga tao o sa mga mamamayang pinamumunuan
 • Sosyalismo – sistema ng pamahalaan na ang tagagawa ng produkto ang siyang humahawak o nagtataglay ng kapangyarihang politikal at siyang humahawak sa mga pamamaraan ng paglilikom at pagpapamudmod ng pangangailangan ng mamamayan
 • Komunismo – sistema ng pamamahala sa ekonomiya, lipunan, at poli ka na ang lahat ng kagamitan at pamamaraan ng produksyon ay pag-aari ng estado at binubuo ng lipunang walang kinikilalang antas (social class), sa ilalim ng isang sentralisadong pamunuan
 • Diktadurya – sistema ng pamamahala ng diktador
 • Domino Theory – ito ang paniniwala ng mga pinuno ng Estados Unidos, lalo na ni Pangulong Dwight D. Eisenhower (1890–1961), na kapag tuluyang mapasakamay ng mga komunista ang Vietnam, kakalat ang komunismo sa buong Timog-Silangang Asya na tila magkakadikit na domino. Naging popular ang teoryang ito noong 1954.Mga Batis: Gabby’s Practical English-Filipino Dictionary, Lau, Albert, ed. Southeast Asia and the Cold War. Hoboken, NJ: Routledge, 2012.

 

Pag-unawa
 1. Ang kasaysayan ng Filipinas ay naaapektuhan ng mga pagbabago at ideolohiyang pandaigdig. Ibig sabihin, may epekto ang mga patakaran at polisiya ng ibang mga bansa sa pagbabagong panlipunan sa Filipinas.
 2. Ang Filipinas ay kabilang sa rehiyon ng Timog-Silangang Asya. Kung susuriin ang kasaysayan sa rehiyong ito, makikita ang komun na karanasan ng mga bansa dito—ang kolonyalismo at ang pakikipaglaban sa kalayaan.
 3. Mayroong iba’t ibang ideolohiya na nagbunsad ng mga kilusang nasyonalista sa Timog-Silangang Asya—ang demokrasya, ang sosyalismo, at ang komunismo.
 4. Isa ang komunismo sa mga ideolohiya at kilusang lumaganap sa ilang bahagi ng Asya noong ika- 20 siglo. Dahil dito, nabuo ang Domino Effect Theory.
 5. Isa ang komunismo sa binanggit na dahilan ni Pangulong Marcos kung bakit niya idineklara ang Batas Militar.
 6. Mayroon ding diktadurya sa mga kalapit bansa ng Filipinas katulad ng Indonesia at Singapore. Maaaring pag-aralan ang kasaysayan sa Timog-Silangang Asya gamit ang thematic map at timeline.

 

Patunay ng Pag-unawa
 • Nakalalahad ng impormasyon sa sarili o panibagong paraan;
 • Nakabubuo ng pinag-aralang kongklusyon, kaisipan, pag ngin, o opinyon;
 • Nauunawaan at nakakakila s sa impormasyon, interpretasyon, at/o ideang ibinahagi ng iba; at,
 • Nakakalatag ng lohikal na ugnayan ng mga impormasyon sa iba’t ibang anyo (hal., balangkas, meline, graph, talahanayan, at iba pa).

 

Kasanayan
 • Pananaliksik
 • Pag-uugnay at pagkokompara ng mga datos
 • Pagbubuo ng hinuha mula sa talakayan
Mga Sanggunian
 1. Lau, Albert, ed. Southeast Asia and the Cold War. Hoboken, NJ: Routledge, 2012.
 2. Guillermo, Ramon. Araling Panlipunan 7: Kasaysayan ng Mamamayan ng Asya. Quezon City: IBON Foundation,Inc., 2015.
 3. Official Gazette. Proclamation No. 1081, s. 1972.
 4. Bonner, Raymond. Waltzing with a Dictator: The Marcoses and the Making of American Policy. New York TimesBooks, 1987.
 5. Hedman, Eva-Lo a E. and John Thayer Sidel. Philippine Politics and Society in the Twentieth Century: Colonial Legacies, Post- Colonial Trajectories. London: Routledge, 2005.

 

Paksa: Ang Diktadurya at mga Ideolohiya: Ang impluwensiya ng mga bansang Asyano sa deklarasyon ng Batas Militar sa Filipinas
Mga Kagamitan:
 1. Mapang puli kal ng Asya at ng Timog-Silangang Asya
 2. Cow Philosophy
 3. Jigsaw Puzzles
 4. Larawan o aktwal na set ng domino
Kasangkapan sa Pananaliksik:
 1. Thematic mapping
 2. Paggawa ng concept map at paggawa ng meline
Pamamaraan Pangganyak:
 • Pagpapangka n ng mga guro ang mga mag-aaral. Bawat isang pangkat ay bibigyan ng jigsaw puzzle na kailangan nilang mabuo sa loob ng limang (5) minuto. Ang mga larawang mabubuo sa jigsaw puzzles na ito ay: 1) Mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos; 2) domino; 3) watawat ng Tsina; at 4) mapa ng Timog-Silangang Asya.
 • Maaari itong idikit ng guro sa pisara upang magsilbing batayan ng concept map.

 

Mga Gawain
Gawain 1:
 • Unang tatalakayin ang mga ideolohiyang komunismo, sosyalismo, at malayang demokrasya. Pag- uusapan sa klase ang kahulugan at kabuluhan ng mga ito.
 • Gamit ang isang table, ipapakita ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga ito sa aspekto ng pamamahala at karapatan ng mga mamamayan sa ilalim nito. Maaari ding gami n ang “cow philosophy.”
  • Upang lubos na maunawaan ng mag-aaral ang talakayan, maaaring palitan ang baka sa cow philosophy ng mga pamilyar na simbolo sa lipunang Filipino katulad ng bahay kubo, kalabaw, palayan, at jeepney.
Gawain 2:
 • Gamit ang larawan o aktwal na set ng domino, magbibigay ang guro ng palaisipan: Paano kaya maiuugnay ang domino sa paglaganap ng mga ideolohiyang ito?
 • Kapag nasagot na ng mga mag-aaral ang palaisipan, ipaliliwanag ng guro ang Domino E ect Theory (1954) at ang “communist scare” sa Timog-Silangang Asya at kung paano ito nakaapekto sa kalagayan ng Filipinas.
 • Dito na gagami n ang table na nagpapakita ng: 1) mga bansang komunista at sosyalista mula 1950s hanggang 1980s; at, 2) mga pamahalaang diktadurya sa Timog-Silangang Asya noong panahon ng panungkulan ni Pangulong Marcos (hal.: Pamahalaan sa Singapore sa ilalim ni Prime Minister Lee Kuan Yew).
  • Hal. kulay na pula para sa komunismo at lila para sa diktaduryaBase sa table, indibidwal na imamapa ng mga mag-aaral ang domino e ect ng komunismo at diktadurya. Ang magiging indikasyon ng pagkakaiba ng mga ito ay ang legend na maaaring magkaibang kulay.
Gawain 3:
 • Sunod na tatalakayin ang pagda ng ng ideolohiyang sosyalismo at komunismo sa Filipinas at kung paano ito nakaapekto at nugunan ng pamahalaang Magsaysay at Marcos.
 • Mahalagang isa-konteksto sa mga mag-aaral kung bakit maraming Filipino ang naging mga tagasunod ng ideolohiyang ito sa Filipinas. Una na dito ang hindi makatarungang pagtrato sa mga magsasaka at manggagawang bukid na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, ang pang-aabuso sa karapatang pantao ng pamahalaan. At ang panghuli ay ang Iuugnay din ito sa Proclama on 1081, s. 1972 o Deklarasyon ng Batas Militar sa Filipinas.
 • Tatalakayin sa mga mag-aaral ang pang-aabuso sa kalayaan at karapatang pantao sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos pagkatapos ng deklarasyon ng Batas Militar.
 • Dito rin maaaring talakayin ang mahalagang papel ng mga ideolohiyang sosyalismo, komunismo, at malayang demokrasya sa paglaganap ng mga kilusan laban sa mapang-abusong pamamahala ni Pangulong Marcos, lalo na ang EDSA People Power Revolu on na siyang nagwakas ng diktaduryang Marcos.
 • MAHALAGA: Kailangang maipakita sa mga mag-aaral ng EDSA Revolu on ay laban ng mga mamamayan kaya nawag itong People Power. Hindi ito laban sa pagitan ng iilang pamilya lamang. At, mahalaga ito sa kasalukuyan lalo na sa kalayaang a ng natatamasa, katulad ng kalayaan na n sa pamamahayag sa social media man o sa personal na ng buhay.

 

Pangwakas na Gawain

Bibigyan ang mga mag-aaral ng tanong na maaari nilang pagnilayan: Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng Batas Militar, ano ang maaari mong gawin? Ipaglalaban mo ba ang kalayaan o mananahimik na lamang? Maghanda ng paliwanag para sa susunod na talakayan.